مفسر

فعالیت‌های صنعتی وابسته به چرخه سوخت هسته‌ای

   صنعت چرخه سوخت با فعالیت‌های صنعتی زیر همراه می‌باشد:
   -تولید آب سنگین
   -تولید فلز زیرکونیوم
   -تولید لوله زیرکالوی
   -مدیریت پسمان های غنی و دیگر پسمان ها
   -فعالیت‌های ترابری مرتبط با جابجایی مواد از هر یک از کانون های تولید