X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مفسر

بطــریهای آب باقی مانده در ماشــین شما بسیار خطــرناک می باشندگرما باعث واکنش شیمیایی در پلاستیک حاوی آب شده و باعث آزادشدن
مولکولهای آن در آب می شود.این مولکولها به صورت ســم مهلکی در بافت
سرطانی سینه پیدا می شود پس مراقب باشید و آب باقی مانده در
ماشین را ننوشید.یه توصیه: جهت نگهداری آب آشامیدنی به جای پلاستیک بهتراز قمقمه استیل و
یا بطری شیشه ای استفاده کنید.