مفسر

دخترم هیچکس و هیچ چیز را

در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد

که دختری حتی ناخن پایش را برایش عریان کند

برهنگی بیماری عصر ماست

به گمان من تن تو باید برای کسی باشد

که روحش را برای تو عریان کرده است.

 

بخشی از وصیت چارلی چاپلین