مفسر

اندر خوبی های سازمان مللوافعا مایه شرمساریه سازمان ملل حرکت جدیدی را برای کمک به کودکان فقیر و گرسنه جهان شروع
>
کرده است که بر اساس آن به ازای هر کلیک روی یک سایت معرفی شده، به یک
>
کودک گرسنه در جهان غذای رایگان می‌رسد.

در این برنا مه ، کاربران با مراجعه به سایت اینترنتی :http://thehungersite.com/
>
بر روی دکمه زرد رنگ بالای صفحه کلیک کرده و به این ترتیب به ازای هر
>
کلیک، کمپانیهای اسپانسر هزینه یک وعده غذای رایگان را برای کودکان تقبل
>
می کنند...