مفسر

خداوند تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود...

تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد...

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت...

تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر میدارد...

تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند...

وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید...

این خدا را برایت آرزو دارم.